(22-06-2560) กลุ่มงานอาคารสถานที่จัดอบรมการใช้โปรแกรมห้องประชุมออนไลน์

กลุ่มงานอาคารสถานที่จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมห้องประชุมออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยให้กับส่วนงานต่างๆ มจร ส่วนกลาง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอบรมการใช้โปรแกรม MIS เรื่องระบบบริหารงบประมาณ (การขอใช้งบประมาณ) บันทึกสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายและหักล้างเงินยืม ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑