ขอให้สำรวจและรายงานสภาพที่ดินที่อยู่ในการครอบครองและถือกรรมสิทธิ์