กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน

กองคลังและทรัพย์สิน ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560