ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอบรมการใช้โปรแกรม MIS เรื่องระบบบริหารงบประมาณ (การขอใช้งบประมาณ) บันทึกสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายและหักล้างเงินยืม ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Close