(ก.ค. – ส.ค. ๒๕๖๑) กองคลังและทรัพย์สิน มีโครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้เพื่อจัดทำงบการเงินผ่านระบบ Formula