ข่าวประชาสัมพันธ์

(22-06-2560) กลุ่มงานอาคารสถานที่จัดอบรมการใช้โปรแกรมห้องประชุมออนไลน์

กลุ่มงานอาคารสถานที่จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมห้องประชุมออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยให้กับส่วนงานต่างๆ มจร ส่วนกลาง 018/06/46124-300×225.jpg” alt=”” width=”300″ height=”225″ />

Close