ประวัติและความเป็นมา

กองคลังและทรัพย์สิน ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นส่วนงานระดับกอง ในสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ แบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานอาคารสถานที่ และกลุ่มงานยานพาหนะ โดยเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ยกเลิกการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำหนดให้สำนักงานอธิการบดี แบ่งส่วนงานออกเป็น ๑๕ ส่วน โดยมีกองคลังและทรัพย์สิน แบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานบัญชีและกลุ่มงานพัสดุ

เดิมกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแยกฝ่ายงานจาก กองกลาง คือ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ และเพิ่มฝ่ายงานใหม่ คือ ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล และฝ่ายสวัสดิการ มาตั้งเป็นส่วนงานใหม่ระดับกองเรียกว่า “กองคลังและทรัพย์สิน” ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีการแบ่งส่วนงานภายในระดับฝ่ายของ กองคลังและทรัพย์สิน ออกเป็น ๖ ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายสวัสดิการ

พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมงาน ๕ กลุ่มงาน ประกอบด้วย

๑. กลุ่มงานการเงิน
๒. กลุ่มงานบัญชี
๓. กลุ่มงานพัสดุ
๔. กลุ่มงานอาคารสถานที่
๕. กลุ่มงานยานพาหนะ

พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้ กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมงาน ๓ กลุ่มงาน ประกอบด้วย

๑. กลุ่มงานการเงิน
๒. กลุ่มงานบัญชี
๓. กลุ่มงานพัสดุ

           ผลการดำเนินงานตามพันธกิจและภาระงานที่ได้รับมอบหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาประกอบด้วย
  •  ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการระบบงานการเงินและบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการเบิกจ่ายและควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. จัดระบบการบริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย

๒. มีการนำระบบโปรแกรมทางการบัญชีเข้ามาช่วยในการบันทึกและจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน

๓. บริหารจัดการด้านงานพัสดุ ทั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การควบคุม การดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการจัดทำรายงานทะเบียนครุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย

๔. มีการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมสัมมนา ฝึกอบรม กับหน่วยงานภายรัฐและองค์กรภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมหาวิทยาลัยในกลุ่มของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นต้น

  •   ด้านงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

มีการจัดการควบคุมดูแลรักษาสถานที่และยานพาหนะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการให้บริการการ ซึ่งจะเป็นการจัดหารายได้ทางหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย