ติดต่อ

 กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ห้อง 205
1. กลุ่มงานการเงิน  (รองผู้อำนวยการกองคลังฯ 8802)
– งานการเงินรับจ่าย  เบอร์โทรภายใน  8754
– งานยืม – คืน เงินยืมทดรองจ่าย เบอร์โทรภายใน 8821
– งานตรวจเอกสารเบิกจ่าย เบอร์โทรภายใน 8399
2. กลุ่มงานบัญชี  (รองผู้อำนวยกองคลังฯ 8801)
– งานดูแล

3. กลุ่มงานพัสดุ
– งานจัดซื้อหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบอร์โทรภายใน (นายประเสริฐ คำนวล 8808, (นายธนเดช แซวรัมย์ 8811)
– งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เบอร์โทรภายใน (นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ์ 8809, นายปัญญา สามัญ  8807)
– งานเบิกวัสดุ ใบอนุโมทนา ฯ เบอร์โทรภายใน (นางสาวนัฏฐ์ชิสา เหลือดอกไม้ 8035)
– งานสำรวจครุภัณฑ์ งานลงทะเบียนครุภัณฑ์ งานจำหน่ายครุภัณฑ์ (นายวิษณุ สุวรรณทัต)