ประกาศ

หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินผลงานหลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมพุทธศักราช 2551ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมพุทธศักราช 2560
การจัดทำระบบการเงินการบัญชี
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศพุทธศักราช 2560
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศพุทธศักราช 2550
การจ่ายค่าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ทำบุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธีกรรมพุทธศักราช 2551
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตตราเบี้ยประชุมพุทธราช 2551
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสำรองจ่าย พ.ศ.2556
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2556
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพ.ศ.2561

Close