ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ปรัชญา
การบริการคืองานของเราในการพัฒนาบริหารงานมุ่งสู่ความสำเร็จ

ปณิธาน
เป็นแหล่งรวมในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
กองคลังและทรัพย์สิน เป็นส่วนงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์อันนำไปสู่ความสำเร็จด้วยความรวดเร็วและคุ้มค่าประหยัด

พันธกิจ
กองคลังและทรัพย์สิน จัดระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล และจัดบริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความน่าเชื่อถือ มีความไว้วางใจและมั่นใจแก่ผู้บริหาร ส่วนงาน และองค์กร ตรงต่อเวลา ไม่วางเฉยต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการปฏิบัติและปฏิบัติงานเชิงรุก ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
They`re finally, they`re is a contraction of they are, with the apostrophe showing get homework help where the letter a has been left out.

Close